A győri Insula Lutherana épületegyüttes

 

 

Országos viszonylatban is egyedülállónak tekinthető a Győri Evangélikus Egyházközség újvárosi épületegyüttese, az Insula Lutherana. Különlegességét a türelmi rendelet szigorú előírásait betartani kénytelen építészeti megoldásokon túl az az összetett intézményi hálózat adja, mely a mai napig szolgálja az elődök által kitűzött nemes célokat.

 

Az épületegyüttes tervezése 1781-ben kezdődhetett meg az erre a célra kijelölt újvárosi telken. A munkálatok 1784 áprilisában indulhattak meg. A különböző munkafázisok elvégzését zömében helybeli iparosmesterekre bízták, ez alól csupán néhány kivételt találunk. Közülük kiemelkedik Szekl Jakab „kép-író”, aki a belső díszítő-festő munkákat kivitelezte. A főbejárat küszöbe alá személyesen Sigmund von Gemmingen császári táborszernagy helyezte el az alapító okiratot 1785. június 1-jén. A templomban az első hálaadó istentiszteletre 1785. november 27-én került sor.

 

Az épületegyüttes központi elemét a torony nélkül épült templom képezi. Tömege egyetlen téglatestből áll, amelyet meredek hajlású, két oldalán kontyolt magastető koronáz. A templomépület magasságának nagyobbik felét a tető teszi ki, így érthető, hogy a lefedés hatalmas, gúla formájú, cseréppel fedett tömege meghatározó motívuma az egész épületnek.

Ami a templom belső terét illeti, az háromhajós, hatszakaszos, csarnoktér elrendezésű. A térlefedést kétszintes pillérek hordják. A tükörboltozattal fedett középhajó a két mellékhajóhoz képest igen széles, és valamivel magasabb is. A mellékhajók alaprajza ugyanakkor teljes szélességében félkörívvel záródik. A fő- és mellékhajók arányai és a jellegzetes alaprajzi forma okozza, hogy a tér hatásában emlékeztet a későbbi klasszicizáló templomépületek központos elrendezésére.

1871-ben az épületet sekrestyével bővítették. Ebben az esztendőben új oltárképet is készíttettek a hívek. A kép a Gecsemáné-kertben virrasztó és imádkozó Krisztust ábrázolja. A festmény Orlai Petrich Soma alkotása. Magát a szószékkel egyesített oltárt még 1785-ben vásárolták Budán, festését a fent említett Szekl Jakabra bízták. A szószék díszes hangvetőjében Isten Báránya faragás kapott helyet.

A korábbi fából ácsolt keresztelőkutat 1818-ban cserélték le – Czech György felajánlása nyomán – egy jóval impozánsabb vörösmárványból készült kútra, mely ma is templomunkban áll.

A templomban található szakrális tárgyak közül vitathatatlanul a legrégebbiek, s talán egyben a legértékesebbek az oltár feszülete, gyertyatartói és eredeti oltárterítői. Ezeket még Torkos András lelkészi szolgálata idején kapta a gyülekezet a 18. század elején.

A jelenleg használatos modern, három manuálos orgona 1927-ben készült a híres pécsi Angster cégnél. A korábbi hangszert még 1791-ben vásárolta Müller Eberhardtné Lehner Zsuzsa. Az ekkor kialakított aranyozott fehér homlokzatot, rajta az adományozó címerével, a mai orgonán is megcsodálhatjuk. Ennek köszönhető az is, hogy a modern hangszer egyáltalán nem üt el a templom belső terének többi részletétől.

Az épületet a napóleoni háborúk időszakában több találat érte. Ennek emlékét ma is őrzik a falakba ágyazottan látható ágyúgolyók.

2016 során a közelgő jubileumi év tiszteletére a templom nagyobb, teljes körű felújítására került sor. Ennek során a külső és belső tatarozáson túl restaurátori munkálatokat is végeztek a szószékoltáron, a padozaton és az orgonán. Emellett felújították az épület villamos hálózatát és korszerűsítették a fűtési rendszert is.

A templom körül fokozatosan jöttek létre azok az épületek, melyek a mai Insula Lutherana épületegyüttest alkotják. Elsőként a konventépület, mely eredetileg is, s napjainkban is elsősorban gyülekezeti célokat szolgál.

A 18. század végén csatlakozott ehhez az evangélikus népiskola, mely az államosítás időszakát leszámítva azóta is töretlenül működik, s az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül. Mára az általános iskolai évfolyamok mellett nyolc- és négyosztályos gimnáziumi tagozatokat is indítottak. A gyülekezet nevelési tevékenysége azonban itt még nem ér véget, hiszen 1991-től kezdődően az épületegyüttes evangélikus óvodának is otthont nyújt.

 

A 19. század végén újabb munkaágként megjelent a szociális gondoskodás is, melynek keretében szeretetházat alapítottak, ahol árvákat neveltek, idős rászorulókat gondoztak. A két világháború között különösen virágzó és szerteágazó tevékenység folyt az intézmény falain belül. A győri evangélikus szeretetház jelenleg is ellátja feladatát, mintegy 100 idős ember ápolását, gondozását vállalja át az erre igényt tartó családoktól.

 

 

Az Insula Lutherana projekt 2015-2019

 

A fejlesztés keretében tervezett főbb beavatkozások épületenként:
•     A 24 osztályos iskolában a hiányos tantermi struktúra lehetőségek szerinti kiegészítése, a belső alaprajzi elrendezés koMfortosítása, a meglévő melegítő-
konyha, és az étkező kapacitásának megnövelése, az épület akadálymentesítése, energetikai felújítás (ablakcsere, fűtés korszerűsítés, világítás korszerűsítés).
•     A Rát M. tér 2. sz. épület átalakítása gyűjteményi épületté, földszinten könyvtár-levéltárral, az emelet udvari traktusában gyűjteményi raktárakkal, az emelet
utcai traktusában és a tetőtérben a DIMENZIÓ Kft bérirodájával.
•     A Konventépület felújítása-átalakítása, a földszinten egyházközségi hivatali helyiségekkel, varrodával, cserkészklubbal, központi portaszolgálattal, lá-
togatóközponttal, és gyülekezeti teremmel, az emeleten 33 férőhelyes középiskolai kollégiummal, akadálymentes kialakítással, pincében diákklubbal, ill. kerékpártárolóval,
a déli szárnyban az óvoda részegységeivel, az épület északi végében az emeleten lévő, közelmúltban felújított püspöki lakás változatlanul
tartásával.
•     A Kossuth u 16 sz. alatti négylakásos lakóépület felújítása-átalakítása hatlakásos lakóépületté, lelkészi szolgálati lakások céljára.
•     A jelenleg az épületen belül bontottan üzemelő 5-foglalkoztatós óvoda számára új épületszárny építésével, a Konvent épület déli traktusának felhaszná-
lásával új óvodai egység létrehozása. Az új óvodaépület elkészülte után a jelenlegi óvodának helyet adó volt leányiskola elbontásra kerül.
•     Az új tornatermi szárny térszint alá süllyesztett padlójú tornateremmel, öltözőkkel, az 1. és 2. emeleten tantermekkel, és szaktantermekkel, az iskolaépület
felé föld alatti átjáró folyosóval.
•     A meglévő szeretetházi épületek (a Főépület, és a Volt Diakonissza Anyaház) ablakcserés energetikai felújítása, valamint bővítése egy új 50 férőhelyes ápolási
egységgel, az új épületrészben főzőkonyha kialakításával, a szeretetházi udvar, és kerítés felújításával.
•     Az Öregtemplomban az alámosott padlószerkezet teljes cseréje, a padok és az oltár eltávolítása mellett történő restaurálása, majd visszaépítése, fűtés, és
világítás korszerűsítése, az orgona felújítása.
•     Templomkert kertépítészeti felújítása, a Rába felőli kerítés - föld alatti átjáró folyosóhoz illeszkedő – újjáépítésével.

 

Sajtóanyag:


Letették a győri evangélikus sziget bővítésének alapkövét (Kisalföld)

Újászületik az Insula Lutherana (Győr+)

Projekt Isten áldásával (Győr+)

"A biztos alapra, Jézusra szeretnénk építeni" - Letették a győri Insula Ltherana alapkövét (evangelikus.hu)

Átadták a felújított Öregtemplomot (Győr+)

Evangélikus sziget Győrben - nyár végére elkészül az új tornaterem is (Kisalföld)